Skip to Content

Change body font size

Inform | Mediate | Advocate

Tiếng Việt Vietnamese

Nếu quý vị là chủ thương nghiệp nhỏ thì Văn Phòng Hỗ Trợ Thương Nghiệp Nhỏ có thể giúp đỡ quý vị về

  • Hòa giải và thương lượng với chi phí thấp hoặc miễn phí
    • giữa thương nghiệp với thương nghiệp; hoặc
    • giữa thương nghiệp với Chính Phủ Tiểu Bang hay Liên Bang
  • Thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của các thương nghiệp
  • Thông tin về các dịch vụ của Chính Phủ sẵn có cho các thương nghiệp nhỏ
  • Cố vấn và hỗ trợ về thuê mướn bán lẻ và thương mại gồm cả việc quản lý tiền cọc

Xin hãy liên hệ với chúng tôi qua Đường Dây Miễn Phí 1800 072 722

Was this page useful to you?

Please include your contact details if you would like us to follow up with you on the issue you have raised. Thank You.