Skip to Content
Seach

Change body font size

Inform | Mediate | Advocate

Tiếng Việt Vietnamese

Nếu quý vị là chủ thương nghiệp nhỏ thì Văn Phòng Hỗ Trợ Thương Nghiệp Nhỏ có thể giúp đỡ quý vị về

  • Hòa giải và thương lượng với chi phí thấp hoặc miễn phí
    • giữa thương nghiệp với thương nghiệp; hoặc
    • giữa thương nghiệp với Chính Phủ Tiểu Bang hay Liên Bang
  • Thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của các thương nghiệp
  • Thông tin về các dịch vụ của Chính Phủ sẵn có cho các thương nghiệp nhỏ
  • Cố vấn và hỗ trợ về thuê mướn bán lẻ và thương mại gồm cả việc quản lý tiền cọc

Xin hãy liên hệ với chúng tôi qua Đường Dây Miễn Phí 1800 072 722

 

Để phiên dịch toàn bộ trang mạng này, bạn có thể điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ (language settings) của mình trong Chrome.

Hãy xem video ngắn này về cách điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ của bạn trong Chrome  https://www.youtube.com/watch?v=9oFJEU7QzGs  hoặc làm theo các bước sau:

1. Trên máy vi tính của bạn, hãy mở chrome

2. Ở trên cùng bên phải nhấp vào Thêm: > Cài Đặt (More: > Settings)

3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng Cao (Advanced)

4. Bên dưới các Ngôn Ngữ (Languages), nhấp vào Ngôn Ngữ (Language)

5. Bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Thêm (More): Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ (Add languages)

6.   Nhấp vào hiển thị (display) Google Chrome bằng ngôn ngữ này hoặc Hiển Thị Chrome OS (Display Chrome OS) bằng ngôn ngữ này. Tùy chọn này chỉ có sẵn trên các máy vi tính Windows và Chromebook

7.   Khởi động lại (Restart) Chrome để áp dụng các thay đổi

 

 

Was this page useful to you?

Please include your contact details if you would like us to follow up with you on the issue you have raised. Thank You.